dot
หน้าหลัก
dot
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัติความเป็นม?/b>
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletข่าวสารภายในวิทยาลัย
bulletข่าวประชาสัมพันธ?/b>
dot
ข้อมูล 9 ด้านของวิทยาลัยฯ
dot
bulletข้อมูลสถานศึกษ?/b>
bulletข้อมูลบุคลาก?
bulletข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
bulletข้อมูลหลักสูตร
bulletข้อมูลงบประมาณ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลสถานประกอบกา?
bulletข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
dot
สาขางา?ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
bullet สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletสาขางานการตลาด
dot
สาขาวิชา ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขาวิชาการบัญชี
bulletสาขาวิชาเทคนิคการผลิ?/b>
bulletสาขาวิชาไฟฟ้?/b>
bulletสาขาวิชาการจัดการทั่วไ?/b>
bulletสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ?/b>
dot
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
dot
bulletงานบริหารงานทั่วไป
bulletงานบุคลากร
bulletงานการเงิน
bulletงานการบัญช?/b>
bulletงานพัสดุ
bulletงานอาคารสถานที?/b>
bulletงานทะเบียน
bulletงานประชาสัมพันธ์
dot
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
dot
bulletงานแผนงานและงบประมาณ
bulletงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
bulletงานความร่วมมือ
bulletงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
bulletงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษ?/b>
dot
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษ?/b>
dot
bulletงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
bulletงานครูที่ปรึกษ?/b>
bulletงานปกครอ?/b>
bulletงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
bulletงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
bulletงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
dot
ฝ่ายวิชากา?/b>
dot
bulletงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
bulletงานวัดและประเมินผล
bulletงานวิทยบริการและห้องสมุด
bulletงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
bulletงานสื่อการเรียนการสอ?/b>
dot
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
dot
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต?/b>
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง LED-Tech
bulletศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์
bulletศูนย์วัฒนธรรมและภาษา ไท?ไต้หวั?/b>
bulletTraining Center
dot
เอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
bulletเอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
ปฏิทินการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
ระบบสารสนเทศ
dot
dot
Follow: ติดตามพวกเราได้ที่
dot
dot
Link ที่เกี่ยวข้อ?/b>
dot
dot
มุมคำถาม
dot
วิทยาลัย?เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 article

วันที่ 30 ?? 61 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?(บีดีไอ) ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน?จากอาชีวศึกษ?จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่

1. นายจรินทร์ หลังสั?nbsp; ผู้อำนวยกา?nbsp;       ประธานกรรมการฯ

2. นางอุบ?สารากิ?nbsp;    รองผู้อำนวยการ   กรรมกา?/span>

3. นายศักดิ?ศศิกุลกม?ครูเชี่ยวชาญ        กรรมกา?เลขานุกา?/span>
ข่าวประชาสัมพันธ?/span>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชี?(ปว?) ชั้นปีที??ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอ??/a> article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชี?(ปว?) ชั้นปีที??ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอ??/a> article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชี?(ปว?) ชั้นปีที?? ปีการศึกษา ๒๕๖๒ article
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร article
เข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือ?สำหรับประชาชนทั่วไ??พุทธมณฑล ?นครปฐม article
กำหนดการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร WIL : Work Integrated Learning ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?(บีดีไอ) article
BDI Group Training Center article
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?(บีดีไอ) เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร WIL : Work Integrated Learning ปีการศึกษา 2562 article
เรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ?/a> article
คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษ?รับรางวั?"พระพฤหัสบด?quot; ประจำป?2561 article
กิจกรร?"ครูเราเจ๋ง เก่งอยากอว?quot; ในโครงการอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาต?โดยมูลนิธิเอสซีจ?/a> article
GSB สุดยอด SMES STARTUP ตัวจริ?/a> article
คณะกรรมการตรวจความพร้อมของวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรจัดการเรียนการสอ?/a> article
การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม?และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 article
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?(บีดีไอ) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกั?FO GOUNG University และกลุ่ม ECO School article
สถานประกอบการสัมภาษณ์นักเรีย?นักศึกษาระดั?ปว?1/ปว?1 article
บริษัท ไทย์คาร์โชว์ ออโตโมที?โปรดักส์ จำกั?สัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษาระดั?ปว?1 article
BDI GROUP Talent New Generation article
รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว?) เข้าร่วมโครงกา?เยาวชน คนทำดี กับมูลนิธิเอสซีจ?/a> article
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรขอ?BDI GROUP article
คณะกรรมการความปลอดภั?อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (OSH&E Committee program) article
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างา?/a> article
1XBETsports