dot
หน้าหลัก
dot
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัติความเป็นม?/b>
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletข่าวสารภายในวิทยาลัย
bulletข่าวประชาสัมพันธ?/b>
dot
ข้อมูล 9 ด้านของวิทยาลัยฯ
dot
bulletข้อมูลสถานศึกษ?/b>
bulletข้อมูลบุคลาก?
bulletข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
bulletข้อมูลหลักสูตร
bulletข้อมูลงบประมาณ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลสถานประกอบกา?
bulletข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
dot
สาขางา?ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
bullet สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletสาขางานการตลาด
dot
สาขาวิชา ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขาวิชาการบัญชี
bulletสาขาวิชาเทคนิคการผลิ?/b>
bulletสาขาวิชาไฟฟ้?/b>
bulletสาขาวิชาการจัดการทั่วไ?/b>
bulletสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ?/b>
dot
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
dot
bulletงานบริหารงานทั่วไป
bulletงานบุคลากร
bulletงานการเงิน
bulletงานการบัญช?/b>
bulletงานพัสดุ
bulletงานอาคารสถานที?/b>
bulletงานทะเบียน
bulletงานประชาสัมพันธ์
dot
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
dot
bulletงานแผนงานและงบประมาณ
bulletงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
bulletงานความร่วมมือ
bulletงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
bulletงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษ?/b>
dot
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษ?/b>
dot
bulletงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
bulletงานครูที่ปรึกษ?/b>
bulletงานปกครอ?/b>
bulletงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
bulletงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
bulletงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
dot
ฝ่ายวิชากา?/b>
dot
bulletงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
bulletงานวัดและประเมินผล
bulletงานวิทยบริการและห้องสมุด
bulletงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
bulletงานสื่อการเรียนการสอ?/b>
dot
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
dot
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต?/b>
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง LED-Tech
bulletศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์
bulletศูนย์วัฒนธรรมและภาษา ไท?ไต้หวั?/b>
bulletTraining Center
dot
เอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
bulletเอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
ปฏิทินการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
ระบบสารสนเทศ
dot
dot
Follow: ติดตามพวกเราได้ที่
dot
dot
Link ที่เกี่ยวข้อ?/b>
dot
dot
มุมคำถาม
dot
ข่าวสารภายในวิทยาลัย


วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI)จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษ?ปีการศึกษา 2561 article
1XBETsportsแนะแนวการศึกษาต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ?/b> article

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 รองผู้อำนวยการ และคณะคร?วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?(บีดีไอ) เข้าแนะแนวการศึกษาต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ?/p>

แนะแนวการศึกษาต่อที่วิทยาลัยชุมชนทัยธานี article

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 รองผู้อำนวยการ และคณะคร?วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?(บีดีไอ) เข้าแนะแนวการศึกษาต่อที่วิทยาลัยชุมชนทัยธานี

โครงการป้องกันยาเสพย์ติด เอดส?เพศสัมพันธ?ในสถานศึกษ?/b> article

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) โดยองค์การนักวิขาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่ว?T-TECH BDI ร่วมกับโรงพยาบาลบางพลี ?สมุทรปรากา?จัดโครงการป้องกันยาเสพย์ติ?เอดส?เพศสัมพันธ?ในสถานศึกษ?เมื่?16 กุมภาพันธ์ 2562

ขอบคุณอั่งเป?ที่บ้านเรา T-TECH BDI article
การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 article

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทา?ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจา?ผอ.บุญลือ ทองเกตุแก้?ประธานอาชีวศึกษาภา?ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานค?และคณะฯเป็นกรรมการประเมิ?360 องศา เมิ่อวันที?30 มกราคม ??2562

กิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน article

ผู้บริหา?คร?และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) ร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน เมื่?4 กุมภาพันธ์ 2562

การแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีไท?ไต้หวั?BDI) ประจำปีการศึกษ?2561 article

การแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีไท?ไต้หวั?BDI) ประจำปีการศึกษ?2561 
เมื่อวันที?2 กุมภาพันธ์ 2562

การปฎืบัติงา?คือการปฎิบัติธรร?@Training Center

"การปฎืบัติงา?คือการปฎิบัติธรร?@Training Center , T-TECH BDI."JAN 26, 2019

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย'ไต้หวั?BDI)ชั้น ปว?ปีที?3 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษ?V-NET)ปีการศึกษา2561ระดั?ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปว?)

"นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย'ไต้หวั?BDI)ชั้น ปว?ปีที?3 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษ?V-NET)ปีการศึกษา2561ระดั?ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปว?)
?สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปรากา?26 มกราคม 2562"

1XBETsports1XBETsports sitemap playfreeslots fun88 slot dafabet slot sbobetlink FUN88 onlineSlot W88 Casino